Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Identyfikacja i rejestracja wielbłądowatych

Mając na uwadze, że przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 oraz rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/2035 stosuje się wprost we wszystkich krajach członkowskich – za właściwe oznakowanie zwierząt z rodziny wielbłądowatych uznaje się te zwierzęta, które zostały oznakowane zgodnie z art. 73 ust. 1 rozporządzenia 2019/2035, przy pomocy:

a) zwykłego kolczyka, wymienionego w załączniku III lit. a rozporządzenia 2019/2035, przymocowanego do każdej małżowiny usznej zwierzęcia w taki sposób, by kod identyfikacyjny zwierzęcia był widoczny, czytelny i trwały;

albo

b) wszczepianego transpondera, wymienionego w załączniku III lit. e rozporządzenia 2019/2035, w taki sposób, by kod identyfikacyjny zwierzęcia był czytelny i trwały.

 

Natomiast zgodnie z art. 9 rozporządzenia wykonawczego komisji (UE) 2021/520 zastosowane środki identyfikacji muszą być zatwierdzone przez właściwy organ. Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) jest organem właściwym do zatwierdzania, na podstawie art. 9 rozporządzenia 2021/520, środków identyfikacji, kolczyków zawierających indywidualne numery identyfikacyjne loch oraz kart elektronicznych. Zgodnie z ww. ustawą za zatwierdzone uznaje się jedynie te środki identyfikacji, które są zgodne ze specyfikacją techniczną określoną w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wzorów środków identyfikacji dla bydła, owiec, kóz, świń, jeleniowatych, wielbłądowatych i koniowatych oraz szczegółowej specyfikacji technicznej tych środków lub w załączniku II do rozporządzenia 2021/520 oraz które zostały dostarczone przez dostawcę wpisanego na listę dostawców prowadzoną przez Prezesa ARiMR.

 

Podmiot obowiązany do oznakowania zwierzęcia środkiem identyfikacji nabywa środki identyfikacji bezpośrednio od dostawcy znajdującego się na liście dostawców: https://www.gov.pl/web/arimr/irz-lista-dostawcow.

 

Mając na uwadze powyższe należy zauważyć, że w przypadku, gdy zwierzęta zostały oznakowane niezatwierdzonym środkiem identyfikacji, taki środek identyfikacji musi zostać zastąpiony do celów identyfikacji nowym zatwierdzonym środkiem identyfikacji, którego indywidualny numer identyfikacyjny zostanie wprowadzony do komputerowej bazy danych.

 

W ocenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie oznacza to jednak konieczności fizycznego usunięcia zastosowanego środka identyfikacji, w szczególności transpondera elektronicznego, z ciała zwierzęcia lub dezaktywacji tego transpondera, a jedynie dodanie kolejnego transpondera, którego miejsce umieszczenia w ciele zwierzęcia powinno zostać wskazane w zgłoszeniu do komputerowej bazy danych ARiMR. Numer identyfikacyjny zwierzęcia zakodowany na transponderze elektronicznym zakupionym przez posiadacza zwierzęcia od dostawcy, znajdującego się na liście dostawców prowadzonej przez Prezesa ARiMR, jest numerem przydzielonym temu posiadaczowi zwierzęcia

w ramach puli numerów identyfikacyjnych i jest numerem referencyjnym, którym należy się posługiwać w przypadku konieczności sprawdzenia identyfikacji zwierząt. 

W szczególnych przypadkach, określonych w art. 18 i 19 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/520 możliwe jest odpowiednio usunięcie, modyfikacja lub zastąpienie zastosowanego środka identyfikacji, niemniej przepisy te dotyczą środków identyfikacji zastosowanych po wejściu w życie tego rozporządzenia, a zatem środków identyfikacji zatwierdzonych przez właściwe władze państwa członkowskiego. Numer zakodowany na wcześniej zastosowanym środku identyfikacji, niezatwierdzonym przez Prezesa ARiMR, z punktu widzenia obowiązujących przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt, nie będzie miał dalszego zastosowania, natomiast ani przepisy ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt ani też prawo Unii Europejskiej, dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt, w tym zwierząt wielbłądowatych, nie nakazują dezaktywacji lub usunięcia transponderów elektronicznych, którymi zostały oznakowane te zwierzęta przed wejściem w życie tych przepisów.

 

!!! Zgodnie z art. 66 ust. 2 ustawy, 6 lipca 2024 r. upływa termin, w którym posiadacz wielbłądowatego oznakowuje posiadane zwierzę i zgłasza je do komputerowej bazy danych.!!!

 

Po tym terminie utrzymywanie zwierząt wielbłądowatych nieoznakowanych lub oznakowanych w sposób niezgodny z przepisami będzie stanowiło naruszenie przepisów ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

  • W przypadku posiadaczy zwierząt niestosujących się do obowiązków wnikających z przepisów ustawy, może zostać zastosowana kara grzywny w postaci mandatu karnego nakładanego przez Inspekcję Weterynaryjną w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach   o wykroczenia.
  • W sytuacji, w której w siedzibie stada znajduje się nieoznakowane zwierzę, którego pochodzenia nie można potwierdzić, powiatowy lekarz weterynarii po przeprowadzeniu wnikliwej oceny ryzyka dla zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa żywności, może jako ostateczną sankcję nakazać w drodze decyzji zabicie tego zwierzęcia bez odszkodowania i unieszkodliwienie jego zwłok na koszt posiadacza.

 

Podstawy prawne:

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającego i uchylającego niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz. Urz. UE L 84 z 31.03.2016, str. 1, z późn. zm.);
  • rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 2019/2035 z dnia 28 czerwca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zakładów utrzymujących zwierzęta lądowe i wylęgarni oraz identyfikowalności niektórych utrzymywanych zwierząt lądowych i jaj wylęgowych (Dz. Urz. UE L 314 z 05.12.2019, str. 115, z późn. zm.);
  • rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/520 z dnia 24 marca 2021 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do identyfikowalności niektórych utrzymywanych zwierząt lądowych (Dz. Urz. UE L 104 z 25.03.2021, str. 39, z późn. zm.);
  • ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1815 t.j.);
  • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wzorów środków identyfikacji dla bydła, owiec i kóz, świń, jeleniowatych, wielbłądowatych i koniowatych oraz szczegółowej specyfikacji technicznej tych środków (Dz. U. z 2023 r. poz. 22);
  • ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1124 t.j.).

Metadane

Data publikacji : 01.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Żarnecki - Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt
Osoba udostępniająca informację:
Artur Trzęsała
Osoba modyfikująca informację:
Artur Trzęsała

Opcje strony

do góry